Εταιρεία ζητά για πρόσληψη στην Κάλυμνο, άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις.

1443