Κίνητρα για τους υπαλλήλους νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.

1934

Οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α.  δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

 

Την δυνατότητα παροχής πρόσθετων κινήτρων σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε νησιά και στην παραμεθόριο, προβλέπει το νομοσχέδιο -σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τα κίνητρα συνίστανται στην δυνατότητα των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου να προσφέρουν στους υπαλλήλους μια σειρά παροχών, όπως δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής. Αφορούν:

  • τους δημοτικούς υπαλλήλους τους
  • τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των Κέντρων Υγείας
  • το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
  • το Λιμενικό Σώμα
  • τους Πυροσβέστες
  • τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ
  • τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Συγκεκριμένα το άρθρο 59 του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής:

Στο άρθρο 19 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται (γ΄) εδάφιο, ως εξής:
«γ΄. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. του άρθρου 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εφόσον ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους μονίμους κατοίκους των περιοχών αυτών».