Λήξη προθεσμίας εγγραφής επιχειρήσεων που ασχολούνται με υλοτομία και εμπορία Ξυλείας στα Περιφερειακά μητρώα.

803

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ενόψει λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30-09-2016) για την εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας των υπόχρεων επιχειρήσεων, υπενθυμίζουμε ότι υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης ή/και στο Μητρώο Εμπόρων είναι όλοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) όσοι ασχολούνται με την υλοτομία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία ξυλείας όσο και προϊόντων ξύλου (π.χ Δασικοί Συνεταιρισμοί, δασοκτήμονες, Ο.Τ.Α., Μονές, εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι καυσοξύλων, πέλλετ, κατασκευαστές επίπλων κ.λπ.), οι οποίοι οφείλουν να δηλώσουν άμεσα την επιχείρηση τους.

Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους επτακοσίων (700) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Για την περιοχή μας, αρμόδια Περιφερειακή Αρχή του Κανονισμού Ξυλείας είναι η Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2-8, 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, στην οποία υποβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις τα σχετικά αιτήματα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κα Κωνσταντινιά Παπαστεργίου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132026860, αριθμός τηλεομοιοτυπικού (Fax): 2104291263 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου n.papastergiou@apdaigaiou.gov.gr
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός