Με εισιτήριο η χρήση των δημόσιων τουαλετών απέναντι από Δημαρχείο και στην αίθουσα επιβατών στο λιμάνι Καλύμνου!!!!

1581

Σε ιδιώτη θα παραχωρηθεί η εκμετάλλευση τους

Με εισιτήριο θα είναι πλέον η χρήση των δημόσιων τουαλετών απέναντι από Δημαρχείο και στην αίθουσα επιβατών στο λιμάνι Καλύμνου!!!!

Η εκμετάλλευση τους θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη

Ήδη το ΔΛΤ Καλύμνου προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, ο οποίος θα συνεχισθεί περαιτέρω με προφορική πλειοδοσία  για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καλύμνου και συγκεκριμένα των δημόσιων τουαλετών  με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Αποχωρητηρίων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις τουαλέτες  που βρίσκονται:

1.Απέναντι από το Δημαρχείο – χωρητικότητας δύο (2) γυναικείων, δύο (2) αντρικών

2.Στην αίθουσα επιβατών– χωρητικότητας μίας (1) γυναικείας, μίας (1) αντρικής,

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δύο (2) έτη, αρχίζει δε από την παραλαβή εκ του αναδειχθέντα πλειοδότη της απόφασης της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου.

Να επισημάνουμε ότι ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί, δεσμεύεται με την οικονομική του προσφορά, ως προς το ανώτερο ύψος αντιτίμου με το οποίο θα χρεώνεται ο χρήστης του Αποχωρητηρίου.

Επίσης ο αναδειχθείς πλειοδότης (παραχωρησιούχος) έχει την ευθύνη την καλή λειτουργία των τουαλετών με βάση την κείμενη νομοθεσία, υπό τη προϋπόθεση της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και της λειτουργίας των παρακείμενων ιδιοκτησιών και χώρων καθώς και χρηστών άλλων χώρων της Χερσαίας Ζώνης και της μη όχλησης αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης

Ο χώρος του Αποχωρητηρίου θα λειτουργεί όλες τις ημέρες, από τις 06:00 έως τις 21:00. Από τον Μάιο έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα επεκτείνεται η λειτουργία τους έως τις 22:00.

Η παραχωρούμενη χρήση του χώρου θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως Αποχωρητήριο (W.C), αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης ενώ ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στη τήρηση των όρων υγιεινής και καθαριότητας και στη διατήρηση καθαρού όλου του χώρου.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός