Ποινική ρήτρα 38.141 ευρώ στον εργολάβο του έργου «Βελτίωση αλιευτικού Λιμένα Καλύμνου».

1942

Από τη Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων και για λογαριασμό του ΔΛΤ Καλύμνου, επιβλήθηκε ποινική ρήτρα ύψους 38.141,76 € στον εργολάβο του έργου «Βελτίωση αλιευτικού Λιμένα Καλύμνου» για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας που είχε δοθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο .

Πρόκειται για το λιμενικό έργο στην περιοχή Βουβάλη -Λαφάσι και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών ,μέχρι σήμερα και ενώ έχει εκπνεύσει προ εννέα μηνών η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ο εργολάβος δεν έχει ολοκληρώσει-με αποκλειστική υπαιτιότητα του και παρά τις κατά καιρούς κατηγορηματικές περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του,-σημαντικές για την λειτουργικότητα του έργου εργασίες ,όπως:

1.Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

2.Πόντιση τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός.

  1. Λιθορριπές έδρασης πλακών για τη ράμπα.
  2. Πόντιση προκατασκευασμένων πλακών για τη ράμπα

5.Τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού

Και η απόφαση που στάλθηκε στον εργολάβο του έργου καταλήγει:

Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων επτά μηνών και με  αποκλειστική σας υπαιτιότητα δεν έχετε εκτελέσει καμία  απολύτως εργασία από τις προαναφερόμενες για το έργο του θέματος

Αποφασίζουμε:

1.Επιβάλλουμε ποινική ρήτρα ποσού 38.141,76 ευρώ

2.Την κατάπτωση υπέρ του ΔΛΤ Καλύμνου του παραπάνω ποσού των 38.141,76 ευρώ από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Να σημειώσουμε ότι η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών ,παράλληλα καλεί τον εργολάβο με άλλο έγγραφο της ,εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών, να έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες του εν λόγω έργου.

 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός