Υπογράφηκε η σύμβαση για την Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης Ψερίμου και Τελένδου.

1873

Σε 5,5 μήνες η ολοκλήρωση του έργου.

Υπογράφηκε την Τρίτη, 30/08/2016, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλύμνου, η σύμβαση για την «Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης Ψερίμου και Τελένδου».

Από πλευράς ΔΕΥΑΚ τη σύμβαση υπέγραψε ο Πρόεδρος της επιχείρησης  Μελάς Γεώργιος και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας με  την επωνυμία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. ο Ηρώδης Μητσόπουλος.

Το συνολικό  ποσό που θα καταβληθεί στην Ανάδοχο Εταιρεία για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την  Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των  625.950,00 €.

Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αξία του συνόλου των ειδών των υπό προμήθεια Μονάδων με τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπως καθορίζονται στην Διακήρυξη και αφορά στην αγορά, φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και συνδέσεις, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας, διενέργεια δοκιμών των Μονάδων και αναλύσεων παραγομένου νερού και παράδοση τους σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου στον χώρο υπόδειξης της ΔΕΥΑ Καλύμνου, για τον οποίο προορίζονται.

Η παράδοση (προσκόμιση) των Μονάδων θα γίνει στην Ψέριμο, μια (1) Μονάδα και στην Τέλενδο, μια (1) Μονάδα. Η κάθε Μονάδα θα παραληφθεί πλήρως εγκατεστημένη, σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας

Οι εν λόγω Μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος είναι τύπου Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.), παραγωγής πόσιμου νερού, εντός φορητών μεταλλικού προστατευτικού κιβωτίου (container), με τον συνοδό εξοπλισμό της, πλήρως τοποθετημένη και συνδεδεμένη, παραδοτέα σε κατάσταση άριστης λειτουργίας, όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη, μία για τη νήσο Ψέριμο και μία για τη νήσο Τέλενδο.

Η προθεσμία που έχει ο Ανάδοχος για την παράδοση  των εν λόγω Μονάδων ορίζεται σε εκατόν εξήντα πέντε (165) ημερολογιακές ημέρες(5,5 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή εκτός απροόπτου και τηρουμένων των συμαβτικών υποχρεώσεων οι Μονάδες θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν σε 5,5 μήνες, μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2017.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες (σε συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του έργου), να έχει προσκομίσει, παραδώσει προσωρινά, εγκαταστήσει πλήρως και συνδέσει με τα δίκτυα, ελέγξει, λειτουργήσει, αναλύσει το παραγόμενο νερό σε διαπιστευμένα εργαστήρια και παραδώσει οριστικά τις Μονάδες, σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη Διακήρυξη και την Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός