ΚΕΘΕΑ: προσλήψεις 2 ατόμων στην Κάλυμνο με την χορηγία του Γιάννη Χαλίκου.

2317

To KΕΘΕΑ ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, για την Κάλυμνο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως 4 επιπλέον έτη.
Ειδικότητες:
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ/ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Να σημειώσουμε ότι οι προσλήψεις αυτές γίνονται στα πλαίσια της χορηγίας του συμπατριώτη μας Γιάννη Χαλίκου για τη λειτουργία του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στην Κάλυμνο.

Ο συμπατριώτης μας και σύγχρονος ευεργέτης της Καλύμνουμ ανέλαβε την υποχρέωση της κάλυψης όλων των εξόδων πρόσληψης, μισθοδοσίας και ασφάλισης του αναγκαίου Επιστημονικού προσωπικού που θα στελεχώσει την δομή στην Κάλυμνο.

Να θυμίσουμε ότι την  Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016  ο Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ Βασίλης Γκιτάκος μετέβη στην Ψέριμο όπου βρισκόταν για ολιγοήμερη ξεκούραση ο Γιάννης Χαλίκος και υπέγραψαν τη  σχετική σύμβαση με την οποία ο συμπατριώτης μας μεγάλος χορηγός, αναλαμβάνει  την κάλυψη όλων των δαπανών για το επιστημονικό προσωπικό για μία 5ετία.

Με τους πλέον μέτριους υπολογισμούς ο Γιάννης Χαλίκος θα διαθέσει ένα ποσό της τάξεως των 200.000 ευρώ. Δηλαδή ετησίως η δαπάνη θα ξεπερνά τις 40.000 ευρώ .

Παρών στην υπογραφή της σύμβαση ο Δήμαρχος Ι. Γαλουζής και μέλη της επιτροπής Φίλων του ΚΕΘΕΑ.

Αναλυτικά η προκήρυξη θέσεων:

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Χαλίκο, που έχει γεννηθεί στην Κάλυμνο, προκειμένου να αναπτύξει, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καλύμνου τη λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στην Κάλυμνο, με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, συμβουλευτικής, θεραπείας και επανένταξης ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με νόμιμες και παράνομες εξαρτήσεις, καθώς και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τα θέματα εξαρτήσεων μέσα από ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις.

Σε εκτέλεση του από 24 Μαρτίου 2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς, το ΚΕΘΕΑ ζητεί :
την πρόσληψη δύο (2) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την από 31.8.2016 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./137/20783 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 – ΦΕΚ 280/Α΄/2006 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιστ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 – ΦΕΚ 28/Α΄/94 όπως ισχύει και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, το N. 4139/2013 – ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 και το Π.Δ. 148/2007 -ΦΕΚ 191 Α/10.8.2007 για την ανάπτυξη και λειτουργία του παραπάνω Πολυδύναμου Κέντρου.

Το προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τέσσερα (4) επιπλέον έτη, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης δωρεάς.
ΘΕΣΕΙΣ:
1 Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (KΩΔΙΚΟΣ ΨΥΧ-ΚΑΛΥΜ)
1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ/ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛ/ΚΟΙΝ-ΚΑΛΥΜ)

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά καιειδικά)     των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζειστις 4 Νοεμβρίου του 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 και λήγει στις 11Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:
ΚΕΘΕΑ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΚΑΛΥΜ)Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Να σημειώσουμε ότι όλη η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην έντυπη έκδοση της “ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ” του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου 2016
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός