Πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο η 2η συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης Ε.Π Ν.Αιγαίου-Τα 2 έργα για την Κάλυμνο.

809

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, πραγµατοποιήθηκε στη Ρόδο, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016, µε την συµµετοχή εκπροσώπων των Επιτελικών ∆οµών του ΕΣΠΑ από όλα τα Υπουργεία, αυτοδιοίκησης και φορέων.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων Jupiter του Ξενοδοχείου Rodos Palace, εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, έγινε ενηµέρωση για τις νέες δράσεις που εξειδικεύονται και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, ενώ θα εξετάστηκαν και επιµέρους θέµατα όπως η πρόοδος κάλυψης των αιρεσιµοτήτων (περιφερειακών και οριζόντιων), η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η Στρατηγική Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης, οι κρατικές ενισχύσεις, θέµατα που αφορούν την πληροφόρηση και την επικοινωνία σχετικά µε την υλοποίηση του Προγράµµατος κ.ά.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης συμμετείχαν πλην των εκπροσώπων των Επιτελικών Δομών του ΕΣΠΑ από όλα τα Υπουργεία, µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και ∆ήµαρχοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και φορείς οι οποίοι δεν συµµετέχουν ως µέλη της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 12 Οκτωβρίου 2016:
• έχουν δημοσιοποιηθεί 28 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 81,1 εκ. ευρώ (48,2%)
έχουν ενταχθεί 66 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 55,2 εκ. ευρώ (32,8%)
• οι νομικές δεσμεύσεις των πράξεων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 26,1 εκ. ευρώ (15,5%) και
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν σε 8 εκ.  ευρώ (4,8%).
Το ενδιαφέρον για την Κάλυμνο εστιάζεται στην πορεία των 2 έργων που έχουν ενταχθεί:

1.Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων προϋπολογισμού 1.020.000 ευρώ.

Εντάχθηκε στις 7 Ιουνίου 2016. Στις 5 Αυγούστου 2016 ζητήθηκε η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης.

2.Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου ( αφορά στο Καρπάθειο) προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.

Εντάχθηκε την 1 Ιουνίου 2016. Στις 4 Αυγούστου 2016 ζητήθηκε η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός