Πρόσληψη με σύμβαση 8 μηνών: 2 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ- 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και 1 ΕΠΟΠΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ από Περιφέρεια ΝΑ.

875

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν την αίτηση τους  στην Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου  – Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας  από 02/11/2016 έως και 11/11/2016.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία  

Τόπος Απασχόλησης

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 (Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου)

 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ 1
102 (Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου)

 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ 1
103 (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου)

 

 

ΡΟΔΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ

2
104 (Περιφερειακή Ενότητα Κω)

 

 

ΚΩΣ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ 1