Δημοσιεύτηκε ο πίνακας επιτυχόντων για την πλήρωση 3 θέσεων έκτακτου προσωπικού για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου».

2054

Δημοσιεύτηκε ο πίνακας επιτυχόντων για την πλήρωση 3 θέσεων έκτακτου προσωπικού για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου».

Συγκεκριμένα αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Να σημειώσουμε ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του Προγράμματος.

Παραθέτουμε το σχετικό πίνακα με τους επιτυχόντες:

 

 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός