Ο Γιώργος Ψαράς αντιδήμαρχος έργων στη θέση του Κώστα Ζαίρη.

2564

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 λίγο μετά τις 4:00 το απόγευμα, η απόφαση του ∆ηµάρχου Ιωάννη Γαλουζή για τον ορισµό Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν 3852/2010) .

Αίσθηση προκάλεσε ο ορισμός του μέχρι πρότινος Προέδρου του ΔΣ Γιώργου Ψαρά ως Αντιδημάρχου έργων σε αντικατάσταση του Κώστα Ζαίρη.

Η αντικατάσταση αυτή σίγουρα δημιουργεί απορίες για το σκεπτικό του Δημάρχου, αφού κατά γενική ομολογία η θητεία του  Κώστα Ζαίρη στα 2,5 χρόνια που βρισκόταν στη θέση του Αντιδημάρχου αφ’ ενός ήταν πετυχημένη και  έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο,  αφ΄ετέρου ως Πολιτικός  Μηχανικός ήταν ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, βγάζοντας τη Δημοτική Αρχή από αδιέξοδα όποτε αυτό χρειάστηκε .

Προφανώς  ο Δήμαρχος να προσδοκά ότι ο Γιώργος Ψαράς διαθέτει την εμπειρία να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα του, ενώ τον Κώστα Ζαίρη τον προορίζει σε κάποια άλλη θέση.

Αναφορικά με τις 2 άλλες θέσεις Αντιδημάρχων δεν υπήρξαν αλλαγές.

Ο Σάκης Τηλιακός παραμένει στη θέση του Αντιδημάρχου για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και ο Μικές Ρήγας παραμένει στη θέση του Αντιδημάρχου ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 Για θέματα αναπλήρωσης Δημάρχου στην απόφαση ορίζονται:

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Τηλιακός Σακελλάριος του Ηλία, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Ρήγα Μικέ του Αντωνίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Ψαρά Γεώργιο του Νικολάου

 

Ο ορισμός και οι  αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Γιώργο Ψαρά

Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ψαρά Γεώργιο του Νικολάου, στον οποίο παρέχεται αντιµισθία, και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: -Την οργάνωση και λειτουργία του γραφείου Μελετών – Επίβλεψης έργων.

-Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης.

-Την εποπτεία των Τεχνικών Έργων και ιδίως των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού, ∆ικτύων, τεχνικών Συνεργείων.

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, και διαχείρισης Υλικών, ανταλλακτικών µµηχανολογικού εξοπλισµού. -Την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

– Τις µελέτες και την επίβλεψη έργων της πολιτικής προστασίας, των αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών µορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

-Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.