Πασχαλιάτικο δώρο για τους κατοίκους της Ψερίμου με επιχορήγηση της αγοράς εξοπλισμού για δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς .

2449

Πασχαλιάτικο δώρο για τους κατοίκους της Ψερίμου με επιχορήγηση της αγοράς  εξοπλισμού για δορυφορική πρόσβαση  στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς υπέγραψαν την εγκύκλιο 14/2017 με οδηγίες προς τους δήμους για την υλοποίηση της επιχορηγούμενης δορυφορικής πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Η απόφαση αυτή αφορά σε  15.913 οικογένειες ακριτικών περιοχών της χώρας που δεν είχαν μέχρι τώρα πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Για το Δήμο Καλυμνίων αφορά μόνο τους μόνιμους κατοίκους της Ψερίμου .

Πιο συγκεκριμένα δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ψερίμου που ο αριθμός τους καθορίζεται στη σχετική απόφαση και αφορά  80 μόνιμους κατοίκους  με 32 νοικοκυριά 

Επισημαίνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται, λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων που αυτές παρουσιάζουν, ανά οικογένεια – νοικοκυριό και όχι ανά δικαιούχο – μόνιμο κάτοικο.Τα νοικοκυριά που αποκτούν τις υπηρεσίες της δράσης μπορεί να είναι είτε μονοπρόσωπα, εάν αποτελούνται από ένα μόνο άτομο, είτε πολυπρόσωπα, εάν αποτελούνται από περισσότερα άτομα

Η δημόσια επιχορήγηση:

  • Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν εικοσιτέσσερα ευρώ (124,00 €) ανά δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. • Χορηγείται εφάπαξ.
  • Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.Παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης – ενεργοποίησης ενός μόνο πακέτου υπηρεσιών της δράσης.

Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει υποχρεωτικά το κόστος:

• Χορήγησης του δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα).

• Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του δορυφο- ρικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.

• Παροχής διετούς (2) εγγύησης για τον δορυφορικό εξοπλισμό (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο κ.α.). • Παροχής εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.

Πιστοποίηση των δικαιούχων

1.Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ψερίμου δύνανται να υπαχθούν στη δράση μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής.

  1. Η πιστοποίηση των δικαιούχων της δράσης θα  πραγματοποιηθεί  από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων .
  2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων της δράσης είναι η απόδειξη της μόνιμης πραγματικής εγκατάστασής τους στη Ψέριμο
  3. Η διαδικασία της πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης εκκινείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία σχετικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσής του για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και ολοκληρώνεται με την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης και τη χορήγησή της στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο πολίτη
  4. Η βεβαίωση αυτή θα  χρησιμοποιηθεί , (εντός δυο μηνών από την έκδοσή της) για την «εξαργύρωση» της δημόσιας επιχορήγησης . Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται από τις 18 Απριλίου 2017 έως και την 31η Οκτωβρίου 2017