Στην πρόσληψη 3 ατόμων εποχικού προσωπικού (8 μήνες) θα προχωρήσει η ΔΕΔΔΗΕ για την περιοχή Κω.

1155

Στην πρόσληψη 3 ατόμων εποχικού προσωπικού (8 μήνες) θα προχωρήσει η ΔΕΔΔΗΕ για την περιοχή Κω.

Συγκεκριμένα

Α)  Δύο (2) άτομα Ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων – Υπογείων),

Β)  Ένα (1) άτομο Ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου Δ.Ε, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών /ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ

Οι υποψήφιοι της Ειδικότητας  Α) πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 45 ετών και της Ειδικότητας Β) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί,  να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης  ( ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,  ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλλουν Αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ, ΑΒΕΡΩΦ 2,  Τ.Κ. 853 00 – ΚΩΣ,  υπόψιν  κας  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ  ΞΑΝΘΙΠΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22420- 22215).

Για την προθεσμία υποβολής και λοιπές πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στην καν ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ  ΞΑΝΘΙΠΗ τηλ. επικοινωνίας: 22420- 22215.