Απαγορεύεται μέχρι 31-12-2019 η συλλογή όλων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη νήσο Κάλυμνο.

3217

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 21 Αυγούστου 2017 Δασική Αστυνομική ρυθμιστική διάταξη δευτερευουσών καρπώσεων (Δ.Α.Δ.) στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

Το ενδιαφέρον της Δασικής αυτής απαγόρευσης για την Κάλυμνο εστιάζεται στην “απαγόρευση της συλλογής και κοπή βλαστών, ανθών και καρπών όλων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη νήσο Κάλυμνο, για λόγους προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων τους, που κινδυνεύουν από την υπερανάληψη, την υπερβόσκηση και την ξηρασία, για διάστημα δύο ετών μέχρι 31-12-2019.”

Παραθέτουμε παρακάτω όλη τη Δασική Αστυνομική ρυθμιστική διάταξη όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Αριθμ. 45370 (5)

Δασική Αστυνομική ρυθμιστική διάταξη δευτερευουσών καρπώσεων (Δ.Α.Δ.) στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του β.δ. 657/1963 (ΦΕΚ Α΄ 191).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Διατάγματος της 19.11.1928 «Περί διαχειρίσεως δασών κ.τ.λ.» (ΦΕΚ Α΄ 252).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Δ. της 15.9.1941 «Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄ 323).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 65, 66, 85, 258 παρ. 6, 268 παρ. 4, 271, 273, και 287 παρ. 11ε και 22 του ν.δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα» (ΦΕΚ Α΄ 7).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 19 παρ. 1 του ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 289).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 67/1981, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη διόρθωση του (ΦΕΚ 43/Α/1981) και τροποποιήθηκε με το π.δ. 256/1987 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας επί αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 23).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 και 28 του ν.1650/ 1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160).

8.Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1 περ. ε και 38 παρ. 2, 4, 9 και 11 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α΄102).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 6, 10 παρ. 2ε, 11 παρ. 2 και 15 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποι- κιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 60).

10. Την αριθμ. 125188/246/22.01.2013 κοινή υπουρ- γική απόφαση «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ Β΄ 285).

11. Τις αριθμ. πρωτ. 165110/288/27.01.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) «Δευτερεύουσες καρπώσεις» και αριθμ. πρωτ. 131571/1608/27-6-2013 «έκδοση αδειών συλλο- γής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από δάση και δασικές εκτάσεις» εγκύκλιες διαταγές του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την αριθμ. πρωτ. οικ. 133581/3471/10.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ410-Ν1Ρ) εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα Δασών «Προστασία αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας. και

12. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).

14. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 2015 (ΦΕΚ Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Κα ταπολέμηση Γραφειοκρατίας κ.λπ.», όπως το τελευταίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

15. Την αριθ. 14192/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

16. Την αριθ. πρωτ. 34817/15-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2131) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διεύ- θυνσης Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων…..»

17. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισμένων κατηγοριών δασικών προϊόντων καθώς και φαρμακευτι- κών – αρωματικών φυτών, δένδρων, θάμνων, φρυγάνων, ποών, φυτοχώματος μυκήτων (τσάι, μέντα, ορχιδέες, μα- νιτάρια κ.λπ.) της περιοχής μας, λόγω αυξημένης εμπο- ρευματοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισής τους.

18. Την από 25-7-2017 έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Ι. Απαγορεύουμε σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου

α) Την εκρίζωση, μεταφύτευση, κοπή, συλλογή, μετα- φορά, αγορά και πώληση παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, από δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και από δημόσιες χορτολιβαδικές – βραχώδεις εκτάσεις, χωρίς την προ- ηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην παρακάτω παρ. ΙΙ της παρούσας, με τους όρους αυτής.

β) Την εκρίζωση, μεταφύτευση, κοπή, συλλογή, μετα- φορά, αγορά και πώληση ανθέων, βολβών ή την απο- κοπή βλαστών, συνολικά και χωρίς εξαίρεση φυτών της οικογένειας των Oρχεοειδών (Orchidaceae), της οικογέ- νειας των Κρινοειδών (Liliaceae) και της οικογενείας των Παιωνιιδών (Paeoniaceae).

ΙΙ. Επιτρέπουμε ατελώς και άνευ αδείας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. Αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη ατομικών ανα- γκών, τη συλλογή κατά την εποχή της ανθοφορίας, με κοπή του στελέχους (απαγορευμένης αυστηρά της εκρίζωσης) ειδών των φυτών τα οποία δεν προστατεύ- ονται από Διεθνείς Συμβάσεις ή την Εθνική Νομοθεσία, όπως, Ρίγανη (Origanum sp.), Φασκόμηλο ή Αλισφακιά (Salvia.sp.), Θρούμπι (Satureja sp.), Θυμάρι (Thymus sp.), Μέντα (Mentha sp.), Ασφάκα ή Παπουλιά (Phlomis sp.), καθώς και των ειδών Κάππαρη (Capparis sp.) και Κρίτα- μο (Crithmum sp.) κατά το κατάλληλο ανά είδος στάδιο συλλογής. Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των πα- ραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι του ποσού του μισού (½) κιλού κατ΄ άτομο ανά περίοδο συλλογής.

ΙΙΙ. Επιτρέπουμε σε περιοχές εκτός Δικτύου NATURA 2000 κατόπιν αδείας της Διεύθυνσης Δασών Δωδ/σου για εμπορική χρήση και μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, τη συλλογή και μεταφορά των παραπάνω ειδών σε μεγαλύτερες ποσό- τητες, η οποία θα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και στην οποία θα καθορίζονται επα- κριβώς η ποσότητα, η περιοχή και το χρονικό διάστημα συλλογής ανά είδος. Σημειώνεται ότι δεν ικανοποιούνται αιτήματα όταν οι περιοχές συλλογής εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura, κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υπο- βάθμισης της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας του οικοσυστήματος.

ΙV. Επιτρέπουμε καθ΄ όλο το έτος, τη συλλογή μανιτα- ριών (μυκήτων), μέχρι του ποσού των δυο (2) κιλών κατ΄ άτομο και ανά ημέρα και μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος του μανιταριού.

V.Απαγορεύεται η συλλογή με εκρίζωση, καθώς και η συλλογή ποσού μεγαλύτερου των δυο (2) κιλών χωρίς προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγόμενων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστι κή ευθύνη του συλλέκτη.

VI. Επιτρέπουμε την απόληψη και μεταφορά φυτοχώ- ματος (φυλλόχωμα), από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, μόνο μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

VII. Επιτρέπουμε καθ΄ όλο το έτος τη συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών ή καρπών για φαρμακευτική χρήση, απαγορευμένης της κλάδευσης των θάμνων και δέν- δρων, μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ΄ άτομο ανά έτος. Απαγορεύεται η συλλογή ποσοτήτων πέραν της καθοριζόμενης χωρίς την άδεια της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.

VIII. Απαγορεύουμε τη συλλογή και κοπή βλαστών, ανθών και καρπών όλων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη νήσο Κάλυμνο, για λόγους προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων τους, που κινδυνεύουν από την υπερανάληψη, την υπερβόσκηση και την ξηρα- σία, για διάστημα δύο ετών μέχρι 31-12-2019.

Γενικοί όροι:

Η παρούσα ΔΑΔ ρυθμίζει τις δευτερεύουσες καρπώσεις σε δάση που:

α. δεν υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας,

β. υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας χωρίς πρόβλεψη δευτερευουσών καρπώσεων,

γ. αιτείται η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που δεν περιλαμβάνονται στις δευτερεύουσες καρπώ- σεις της διαχειριστικής μελέτης ή του πίνακας υλοτομίας,

δ. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήματα για συλλογή ειδών τα οποία:

α. περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του π.δ. 67/1980 (ΦΕΚ Α΄ 23) και είναι απόλυτης προστασίας.

β. δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων και συνεπώς δεν υπάρχει καθορισμένο μίσθωμα

ε. Δεν ικανοποιούνται αιτήματα όταν οι περιοχές συλλογής εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura, καταφύγια άγριας ζωής κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ει- δών της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και προστασίας του οικοσυστήματος.

στ. Η παρούσα Δ.Α.Δ. ισχύει για τις εκτάσεις της περιο- χής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου για τα είδη και τις περιοχές συλλογής που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 και 3 των γενικών όρων.

ζ. Η χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

η. Η συλλογή και μεταφορά θα διενεργείται κατά την εποχή της ανθοφορίας ή της ωρίμανσης των καρπών κατά περίπτωση, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, απαγορευομένης κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργιών. Σημειώνεται ότι, όπου στην παρούσα αναφέρεται η έκφραση «άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου», αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και όπου απαιτείται καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια, προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής συλλογής και του νομού Δωδεκανήσου. Τα δασικά προϊόντα της παρούσας, των οποίων η συλλογή επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια της δασικής αρχής, προορίζονται μόνο για τη κάλυψη ατομικών ανα- γκών, απαγορευμένης της χρήσης τους για εμπορικούς σκοπούς. Οι ανθοφόροι βλαστοί των αρωματικών και φαρμα- κευτικών φυτών θα συλλέγονται έτσι ώστε να παραμένουν 8-10 εκ. από το έδαφος, με χρήση ψαλίδας ή ψαλιδιού. Οι καρποί και τα σπέρματα συλλέγονται όταν έχουν ωριμάσει και τα άνθη όταν η ανάπτυξη τους είναι πλήρης. Τα φύλλα και οι πόες συλλέγονται κατά την περίοδο ανθοφορίας.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμ- φωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 παρ. 4 και άρθρο 287 παρ. 22 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύουν, καθώς και με το άρθρο 28 του ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4042/2012. Τα παρανόμως συλλεχθέντα προϊόντα σε οποιαδή- ποτε φάση της συλλογής τους, μεταφοράς, πώλησης ή τυποποίησης κατάσχονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4138/2013. Ομοίως κατάσχονται τα κάθε είδους εργα- λεία και μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τους παραβάτες. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς ή τροποποιήσεώς της και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου και τους ιδιωτικούς θύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιοχής αρμοδιότητάς μας, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ρόδος, 28 Ιουλίου 2017

Η Διευθύντρια Δασών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ