Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινά η νέα κυνηγετική περίοδος-Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.

1689

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινά η νέα κυνηγετική περίοδος-

Δείτε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται όπως καταγράφονται στη ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1.Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017 – 2018 στον Νομό Δωδεκανήσου από 20 Αυγούστου 2017 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018. Το κυνήγι από 20/8-14/9 αφορά μόνο ζώνες διάβασης 

  1. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου 2018 για το Νομό Δωδεκανήσου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.
  2. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.
  3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

  Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

  1. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2017 μέχρι και 10.1.2018, σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus).
  2. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2017 μέχρι 10.1.2018 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 11.1.2018 μέχρι 28.2.2018 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
  3. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.
  4. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.Απαγορεύουμε το κυνήγι :

1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.5. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.85) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση) Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β/23.2.12 και ισχύει.

1.6. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. 1.7. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

1.8. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

  1. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
  2. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης (ζώνες εκγύμνασης) που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού στη περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.
  3. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού Λαγού, Μπεκάτσας και Ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια του κυνηγετικού έτους 2017- 2018 ή την έκδοση νεωτέρας και καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα τις διατάξεις α) του άρθρου 287 παρ.18 του Ν.Δ.86/69 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71, β) το άρθρο 9 της αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ Β΄ 757) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς, επίσης, και με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που ισχύουν για κάθε περίπτωση.