Δωρεάν ίντερνετ σε 19 νησιά της Δωδεκανήσου ,μεταξύ των οποίων η Ψέριμος και η Τέλενδος.

2726

Δημοσιεύτηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017 στο ΦΕΚ η  Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας .

Η δράση «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» αφορά στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων  νησιών που αναφέρονται στο ΦΕΚ καθώς και στους υπαλλήλους του εν γένει Δημόσιου Τομέα και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά, για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές.

Από τα Δωδεκάνησα περιλαμβάνονται 19 μικρά νησιά που φαίνονται στον πίνακα που παραθέτουμε.

Στα νησιά αυτά περιλαμβάνονται η Ψέριμος, Τέλενδος, Καλόλιμνος, Πλάτη

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο

-προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000 €).

-προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €).

β) Οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών αυτών

-υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ο οποίος βρίσκεται σε νησί του Πίνακα

-διαμένουν σε νησί του Πίνακα για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος

-πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο

γ) Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω- μάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), εφόσον οι υπηρετούντες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Πίνακα

-υπηρετούν σε Μονάδα/Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε νησί του Πίνακα

-διαμένουν σε νησί του Πίνακα, για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος

– δεν αποτελούν στρατεύσιμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με την παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους πολίτες της δράσης.

Η δημόσια επιχορήγηση:

-Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν είκοσι ευρώ ανά δικαιούχο το έτος (120,00 €/έτος), συ- μπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και των τυχόν επιβαλλόμενων τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τελών συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.

-Χορηγείται για δύο έτη.

-Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.

-Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) ή δορυφορικής.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 28η/02/2018. Η προθεσμία υπαγωγής των δικαιούχων στη δράση δύναται να παραταθεί μέχρι και έξι (6) μήνες με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.).