Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ακύρωσε απόφαση του ΔΣ Καλυμνίων για τη δωρεά παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Σωματείο Οικοδόμων.

1273

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ακύρωσε απόφαση του ΔΣ Καλυμνίων για τη δωρεά παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Σωματείο Οικοδόμων.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που φέρει ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2017, ακυρώνεται η υπ’αριθμ. 235/2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου, που λήφθηκε στη συνεδρίασης της 15ης Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το ΔΣ ενέκρινε σχετικό αίτημα του Σωματείου Οικοδόμων και συναφών Επαγγελμάτων και αποφάσισε ομόφωνα την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού ακινήτου ,που βρίσκεται στην Ενορία Χριστού, πάνω από το φούρνο του Τάλια. Σκοπός της παραχώρησης ήταν η στέγαση του Σωματείου για δύο έτη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό απόρριψης ,επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν, η χρήση ακινήτου σε νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Το εν λόγω Σωματείο δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.