Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Υδατοκαλλιέργειες, Μεταποίηση και Εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων

1666
Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ οι Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα της Υδατοκαλλιέργειας, της Μεταποίησης και του Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  2014 – 2020.
Με τις εν λόγω Προσκλήσεις καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων στα εξής Μέτρα :
Α.Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια».

(Κωδ. ΑΡ. 48.1/αριθ. 1405/26-09-2017, ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ).

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10.10.2017 και ώρα 12:00 ενώ

η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 10.01.2018 και ώρα 14:00 .

 

Β. Μέτρο 3.4.4 – « Μεταποίηση  προϊόντων  Αλιείας  και Υδατοκαλλιέργειας».

(Κωδ. ΑΡ. 69.1/αριθ. 1404/26-09-2017, ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ).

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 23.10.2017 και ώρα 12:00 ενώ

η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 18.01.2018 και ώρα 14:00 .

Γ.Μέτρο  3.1.22 –«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»                                                                                                                                             (Κωδ. ΑΡ. 42.1/ αριθ.1403/26-9-2017, ΑΔΑ : 7ΜΧΣ4653ΠΓ- ΨΛΛ).

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10.10.2017 και ώρα 12:00 ενώ

η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 10.01.2018 και ώρα 14:00 .

 

Δ.Μέτρα  3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και  4.1.20 – ««Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της       κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής      απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του      σχεδιασμού του κύτους» .                                                                                                                      

(Κωδ. ΑΡ.32.41.1/αριθ. 1406/26-9-2017, ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ- ΨΝΑ)

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10.10.2017 και ώρα 12:00 ενώ

η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 10.01.2018 και ώρα 14:00 .

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, που λειτουργεί στον ιστότοποhttp://www.ependyseis.gr  όπου μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιπλέον εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί Δικαιούχοι  οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας & Θάλασσας  2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.                                                                                                                                                                Το πλήρες κείμενο των Προσκλήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ  2014-2020, έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία: https://et.diavgeia.gov.gr/f/ypaat/.-

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας & Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ.                                       (τηλ. 213 1501184, 213 1501160, 213 1501186, 213 1501181), στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  (τηλ: 22413 64881, 22413 64882, 22413 64884), στη Δ/νση Αλιείας Κυκλάδων (τηλ: 2281098829), στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ: 2243059419) και στο Τμήμα Αλιείας Νάξου (τηλ: 22853 61455).-