Το άρθρο 96 του σχεδίου Νόμου του ΥΝΑΝΠ που ρυθμίζει των θέμα των στεγάστρων στην παραλιακή όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή.

1155

Δείτε στην τελική του μορφή το άρθρο 96 του σχεδίου Νόμου του ΥΝΑΝΠ «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις»
που ρυθμίζει των θέμα των στεγάστρων, εντός  Χερσαίας Ζώνης όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, την περασμένη Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017.

Με το άρθρο αυτό:

1.Παρέχεται μεταβατικό στάδιο δύο ετών για την καθαίρεση αυθαιρέτων κατασκευών εντός Χερσαίας ζώνης λιμένων (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες) και την αντικατάσταση τους με νόμιμες, σύμφωνα με μελέτες εκπονούμενες από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων.

  1. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων ,οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους να εκπονήσουν μελέτες για την υλοποίηση νέων κατασκευών,με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

-Αρµονική ένταξη στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, και ως προς το σχεδιασµό αλλά και ως προς τα χρησιµοποιούµενα υλικά,

-Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης για πεζούς και ΑµεΑ,

-Εξασφάλιση προϋποθέσεων βιοκλιµατικής συµπεριφοράς.

Να σημειώσουμε ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν για ομοιόμορφες κατασκευές, κάτι που τροποποιήθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηλία Καματερού ώστε να δίνεται η δυνατότητα περισσότερων επιλογών.

  1. Επιλύεται, με την προτεινόμενη ρύθμιση, το μείζον πρόβλημα της ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών εντός των Χερσαίων Ζωνών των φορέων διαχείρισης λιμένων, με τη θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, ώστε να πραγματοποιηθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα η αποκατάσταση της νομιμότητας που θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένων , την ομαλή λειτουργία των παρακείμενων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένων επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

4.Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, είτε µε ευθύνη του ιδιώτη είτε µε µέριµνα των αρµοδίων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος των δαπανών της καθαίρεσης των αυθαίρετων κατασκευών βαρύνει τους χρήστες αυτών.

5.Περαιτέρω ,παρέχεται διευκόλυνση, με την αναστολή εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής καθώς και αναστολή έκδοσης πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης που αφορά στο χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου των 2 ετών.

  1. Με το ίδιο άρθρο δίνεται η δυνατότητα, κατά την μεταβατική περίοδο των 2 ετών ,κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παραχώρησης στους καταστηματάρχες, χρήσης του υποκείμενου και παρακείμενου χώρου των κατασκευών για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .

7 . Αναφορικά με τα πρόστιμα, με τροπολογία που κατατέθηκε από τον Ηλία Καματερό προστέθηκαν στην παράγραφο 4 τα παρακάτω:

Η διετής αποκλειστική προθεσµία της παρούσας παραγράφου αναστέλλει την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται µε την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων. Κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσµίας του παρόντος άρθρου, αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες, που σχετίζονται µε την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων.

Συγκεκριμένα  κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσµίας υποχρεωτικά αναβάλλονται ποινικές δίκες, που σχετίζονται µε την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων.

Βέβαια κατοχυρώνονται και τα δικαιώματα του Ελληνικού Δηµοσίου, για όσους δεν συμμορφωθούν, αφού όπως αναφέρεται κατά τη διετή αποκλειστική προθεσµία της παρούσας παραγράφου αναστέλλει την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται µε την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων.

Ο βουλευτής Ηλίας Καματερός μετά την ψήφιση του σχεδίου Νόμου, δίνοντας διευκρινήσεις για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ήταν ξεκάθαρος ότι αυτά θα διαγραφούν, εφόσον οι  καταστηματάρχες εντός του μεταβατικού σταδίου των δύο ετών προσαρμοστούν σύμφωνα με τις μελέτες που θα εγκριθούν.

Χαρακτηριστικά ο Ηλίας Καματερός είπε: Αν προσαρμοστούν στην επόμενη διετία, αν τα κάνουν τα στέγαστρα όπως θα προβλέπει η μελέτη, τότε διαγράφονται τα πάντα. Όσοι είχαν εκκρεμότητες με πρόστιμα, δικαστήρια διαγράφοντα τα πάντα.

 Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ» του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2017