Διεθνής διαγωνισμός για τα λουτρά της Νισύρου

770

Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου Α.Ε. (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.) προκηρύσσουν ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου».

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεσή του ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 5.000.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, θα καλύψει δε τις δαπάνες για την ανακαίνιση, για την αναβάθμιση και την επέκταση του υφιστάμενου συγκροτήματος, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης για την εκπόνηση των μελετών και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Από το ποσό αυτό, τουλάχιστον, 3.500.000 ευρώ θα διατεθούν για την εκτέλεση των οικοδομικών και των δομικών εργασιών, ενώ, τουλάχιστον, 1.500.000 ευρώ για τα Η/Μ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με οριζόμενα, αναλυτικά, στην  προκήρυξη 1/2017.

Η προκήρυξη και τα συνημμένα σε αυτήν θα αναρτηθούν την 19/12/2017 (ώρα: 14:00) στο δικτυακό τόπο:
• των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.:  http://dhtoyrenaeota.gr/index.html, και
• του Δήμου Νισύρου: www.nisyros.gr.
Όσοι επιθυμούν να έχουν στη διάθεσή τους σε έντυπη μορφή την προκήρυξη και τα συνημμένα σε αυτήν πρέπει να υποβάλουν γραπτό αίτημα στα γραφεία των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.
Τα ζητηθέντα παραδίδονται το μεσημέρι της επομένης με την καταβολή ποσού 200,00 ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, καταθέτει κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως την 16η Μαρτίου 2018 (ώρα: 15.00).
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση την Τετάρτη 21η Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.

Αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η ανακαίνιση και η ανακατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση των υποδομών εντός του ακινήτου με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονου θερμαλιστικού-υδροθεραπευτικού κέντρου και ξενοδοχειακού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει τουριστικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων και θα παρέχει υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Στον ανοικτό, διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό συμμετέχουν οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή ενώσεις τους, εφόσον είναι πολίτες ή έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε κράτος που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε κράτος που έχει υπογράψει διμερή συμφωνία  ή συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία προβλέπεται αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης στα κράτη μέρη της συμφωνίας.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αυτή δεν απαιτείται να έχει συγκεκριμένη νομική μορφή, τα μέλη της ευθύνονται δε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση ορίζεται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, δεν μεταβάλλεται καθόλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και καθορίζει δεσμευτικά το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν δηλώσει μελετητή ή μελετητές, εργοληπτική εταιρεία ή εταιρεία για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου πρέπει να διαθέτει ελάχιστη εμπειρία τριών ετών τόσο στην ανακαίνιση, στην επέκταση και την αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων και ξενοδοχειακών μονάδων όσο και στη λειτουργία, στη συντήρηση και την εκμετάλλευσή τους. Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεών του, υπογεγραμμένων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της σύμπραξης, περιλαμβανομένης και της περιόδου ανάπτυξης, ορίζονται στα 30 έτη. Με τη συμπλήρωσή της είναι δυνατή η παράταση για ακόμη 10 έτη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας της ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση σύμπραξης.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μικρότερος των έξι (6) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία κάθε υποψήφιος καταθέτει μαζί με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά εγγυητική επιστολή στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης πέραν της χρηματοδότησης του έργου θα καταβάλλει στις ΔΗ.ΤΟΥ.Ρ.Ε.Ν. ετήσιο μίσθωμα στο, κατ’ ελάχιστον, ύψος των 25.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο, ανά πενταετία, σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή, κατά την περίοδο που μεσολάβησε από τον προηγούμενο υπολογισμό του μισθώματος, του ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή.

Αρμόδιος για την επικοινωνία ορίζεται ο  Χριστοφής Κορωναίος
α) με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας: 2242031303
β) αριθμό συσκευής τηλεομοιοτυπίας: 2242049535  και
γ) ηλεκτρονική διεύθυνση:  cjkoroneos@gmail.com
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης.

Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 24η Νοεμβρίου 2017 και τροποποίηση αυτής την 27 Νοεμβρίου 2017