Προκήρυξη μίας θέσης προσωπικού καθαριότητας για Περιφερειακό Ιατρείο Πανόρμου Καλύμνου.

1294

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εκατόν σαράντα τριών (143) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Μεταξύ των θέσεων αυτών, προβλέπεται μία θέση για τα Περιφερειακά Ιατρεία Πανόρμου και Βαθέος Καλύμνου με τα παρακάτω στοιχεία:

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκίνησε από την ΤΡΙΤΗ 19/12/2017 και θα συνεχιστεί έως και ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και από 09:00 π.µ. έως 01:00 µ.µ. είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στη διεύθυνση: 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46 – 48, Τ.Κ. 185 43 – Πειραιάς. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Για όλες τις λεπτομέρειες πατήστε εδώ