Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ανέγερσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου (Καρπάθειο).

1815

Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται η ανέγερση τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου (πρώην Καρπάθειο), μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018.

Συγκεκριμένα σήμερα μεσημέρι στις 12.00 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση από το Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Γαλουζή και τον εκπροσώπου της αναδόχου του έργου Εταιρείας 3Κ .

Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί εντός 15 μηνών. Η ανάδοχος  Εταιρεία έχει υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσει το έργο να παραδοθεί αρκετά νωρίτερα από τον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο.

Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση  του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Ανέγερση τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου – πρώην Καρπάθειο»,  υποέργου της Πράξης «Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου», το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 1.250.000, 00 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφορά το 1ο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου, που προέρχεται από την συνένωση του 1ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που βρίσκονται σε διαφορετικά οικόπεδα, δυναμικότητας 200 μαθητών. Το έργο προβλέπει την κατεδάφιση, λόγω παλαιότητας, του υφιστάμενου κτίσματος του πρώην 4ου Δημοτικού Σχολείου και την ανέγερση νέου κτιρίου, που θα περιλαμβάνει  αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα σίτισης και θεατρικής αγωγής, γραφεία δασκάλων, βιβλιοθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους