Διαγωνισμός για εκμίσθωση του κυλικείου Νοσοκομείου Καλύμνου

1088

Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του Κυλικείου (καντίνα) του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο», συνολικού εμβαδού 25,20 τ.μ., που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με τιμή εκκίνησης τα χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00€).

Τα έξοδα ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης του χώρου βαραίνουν το Νοσοκομείο.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 2 Μαρτίου 2018

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή έως και τις 01-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.,  αποκλειστικά και μόνο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, για λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά

Συνεταιρισμοί

Κοινοπραξίες προμηθευτών

Όλη η προκήρυξη στην έντυπη έκδοση της “ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ” του Σαββάτου 10 Φεβρουαρίου 2018.