Στελεχώνεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων με την κάλυψη 8 θέσεων τακτικού προσωπικού. Επίσης θα προσληφθεί 1 Ηλεκτρολόγος.

2021

Με επίσημη ανακοίνωση του, το ΑΣΕΠ, ενημέρωσε ότι απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, την Προκήρυξη 3Κ/2018, που αφορά τις θέσεις τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας σε Δήμους, ΝΠΔΔ αυτών και σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ αναφέρει:

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ, ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

 Για το Δήμο Καλυμνίων προβλέπεται να προσληφθούν 8 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες για την Υπηρεσία καθαριότητας

1.ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: 2 θέσεις

2.ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 6 θέσεις

Επίσης θα γίνει πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός