562 προσλήψεις σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ-96 στα Δωδεκάνησα.

928

Έγκριση σύναψης πεντακοσίων εξήντα δύο (562) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Το υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του που φέρει ημερομηνία 16 Μαΐου 2018, ενέκρινε την πρόσληψη 562 νέων υπαλλήλων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου(ΝΠΙΔ)  28 Δήμων  όλης της χώρας.

Οι φορείς θα ετοιμάσουν τις νέες προκηρύξεις και ακολούθως θα δημοσιοποιηθούν, αφού εγκριθούν από το ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας 8-9 μηνών.

Η επιλογή των νέων υπαλλήλων θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια:

Εντοπιότητα

Χρόνος ανεργίας

Αριθμός ανήλικων

Εμπειρία

Κοινωνικές ιδιότητες

Στα Δωδεκάνησα θα γίνουν 96  προσλήψεις όπως παρακάτω: