Εντάχθηκε το έργο “Επισκευή, συντήρηση κτιρίου & αύλειου χώρου σχολείου Τελένδου”προϋπολογισμού 135.000 €

493

Δημοσιεύτηκε η από 12 Σεπτεμβρίου 2018  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Α.Χαρίτση για την  ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, του έργου  «Επισκευή, συντήρηση κτιρίου & αύλειου χώρου σχολείου Τελένδου, Δήμου Καλυμνίων», συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καλυμνίων (Ν. Δωδεκανήσου).

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

Υπουργείο Εσωτερικών 110.500 ευρώ και Δήμος Καλυμνίων 24.500 ευρώ.