Ξεκινά το Κτηματολόγιο στην Κάλυμνο: Απαραίτητη η δήλωση των ακινήτων για να μην τα χάσετε – Περνούν στον έλεγχο του Δημοσίου όσα δεν δηλωθούν!

8238

Από τον Οκτώβριο 2018 ξεκινούν οι διαδικασίες υποβολής δηλώσεων περιουσίας και καταγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο για το Δήμο Καλυμνίων

Να σημειώσουμε ότι η κτηματογράφηση αφορά στο νησί της Καλύμνου και  όλες τις παρακείμενες νησίδες, κατοικημένες και ακατοίκητες, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Καλυμνίων ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη και υποχρεωτική για φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο της περιοχής (πχ ιδιοκτήτες  αγροτεμαχίων, οικοπέδων, κτισμάτων κτλ), καθώς και όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων.

Το διάστημα υποβολής των δηλώσεων θα είναι για τους κατοίκους εσωτερικού, από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019 και για κατοίκους εξωτερικού. μέχρι τον Απρίλιο του 2019

Το γραφείο Κτηματογράφησης θα στεγάζεται στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα ξεκινήσει δοκιμαστικά και ενημερωτικά από το Σεπτέμβριο.

Τα δικαιολογητικά υποβολής δήλωσης είναι :

1.Συμπληρωμένο έντυπο της Δήλωσης (μπορεί να εκτυπωθεί από τις ιστοσελίδες www. ktimatologio.gr & www.orio.gr ).

2.Αντίγραφα συμβολαίου, πιστοποιητικού μεταγραφής, ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο αποδεικτικού Α.Φ.Μ.

Aντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, εφόσον αυτό αναφέρεται στο συμβόλαιο, ή απόσπασμα από την Υπ. Θέασης Ορθοφωτογραφιών.

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Το κόστος υποβολής της δήλωσης είναι 35ευρώ ανά δικαίωμα για τον κύριο χώρο (αγροτικό ή αστικό) και 25 ευρώ για κάθε βοηθητικό χώρο.

Η υποβολή μπορεί να γίνει στο Γραφείο Κτηματογράφησης που θα λειτουργεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση) αλλά και ηλεκτρονικά στο www.ktimanet.gr.

Υποβολή δήλωσης Δεν γίνεται ταχυδρομικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παίρνουν στον έλεγχο του δημοσίου εφ’ όσον δεν δηλωθούν

Όσοι διαθέτουν ακίνητα θα πρέπει απαραίτητα να τα δηλώσουν σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του ΥΠΟΙΚ. Εάν δεν δηλωθούν και φέρουν την επιγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη» τότε αυτομάτως θα περνούν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου!

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται στο πλαίσιο της οριστικοποίησης της πρώτης εγγραφής του Εθνικού Κτηματολογίου και για τον λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιδοθούν σε «αγώνα δρόμου» προκειμένου να μη χάσουν τα ακίνητά τους, αφού ο χρόνος δήλωσης είναι περιορισμένος

Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν τότε δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου αμάχητο τεκμήριο.

Από τον ισχύοντα νόμο ορίζεται ακόμη πως «οι πρώτες εγγραφές των οποίων αμφισβητήθηκε με αγωγή η ακρίβεια μέσα στην κατά το άρθρο 6 παρ. 2 προθεσμία, οριστικοποιούνται μόλις καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή.

Αν, αντίθετα, η απόφαση που κατέστη αμετάκλητη δέχεται ολικά ή μερικά την αγωγή, διορθώνεται η αρχική εγγραφή σύμφωνα με το διατακτικό της αμετάκλητης απόφαση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου «Με την περιέλευση των ανωτέρω ακινήτων στο Δημόσιο και την καταγραφή των στα βιβλία του Δημοσίου, όσοι αξιώνουν εμπράγματο δικαίωμα μόνο ενοχική αξίωση θα έχουν πλέον επί των εν λόγω ακινήτων.
Επίσης είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, η αυτούσια απόδοση στους παραπάνω δικαιούχους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακολουθήσει μεταβίβαση από επαχθή αιτία και εγγραφή αυτής στα κτηματολογικά βιβλία. . Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται αρμοδίως μόνο από τα δικαστήρια, κατόπιν υποβολής αγωγής με σχετικό περιεχόμενο ενώπιόν τους».

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός