Προκήρυξη δύο υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του Χριστοδουλακείου Ιδρύματος – οίκος Καλύμνιας Σπουδάστριας.

649

“Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα- Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας’’

   Προκήρυξη   Υποτροφιών

Το Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας, προκηρύσσει  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.56  Ν.4182 |2013  {2] δύο υποτροφίες με ε π ι λ ο γ ή για το ακαδ.έτος  2018-2019 γιά μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό ,σε διακεκριμένες πτυχιούχες Ελληνίδες τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι. της χώρας μας, χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο – Περιφέρεια  Δωδεκανήσου.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως και είναι διάρκειας  {1} ε ν ό ς έτους.

Απαραίτητα   δικαιολογητικά :

-Αίτηση   υποψηφίας  για  συμμετοχή

-Φωτοτυπία  ταυτότητας

– Αντίγραφο   πτυχίου  σχολής  Α.Ε.Ι. με βαθμολογία  ‘’άριστα’’  ή   ‘’λίαν  καλώς ‘’

-Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης.

-Βεβαίωση επιτυχίας  η αποδοχής της υποψήφιας στο τμήμα ή την σχολή για μεταπτυχιακές σπουδές .

-Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και φόρου  Ν.4223 |2013   { Ε.Ν.Φ.Ι.Α.]

-Υπεύθυνη  δήλωση της υποψηφίας ότι δεν έτυχε άλλης υποτροφίας το ίδιο χρονικό διάστημα  ή για τον ίδιο σκοπό.

-Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Οι φάκελλοι των υποψηφίων θα αποσταλούν  εντός 45 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης  την  07-11-2018 , στην οδό   Υπ. Αλεξάνδρου Διάκου αρ. 30 Τ.Κ  15452  Αθήνα

Πληροφορίες   τηλ.    210-6726095  κιν. 6934390282

Η Πρόεδρος

Λεμονιά Αλεξοπούλου