Πρόσληψη 109 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου– 2 άτομα για Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου.

1600

Στην πρόσληψη 109 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών πρόκειται να προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Για το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ:

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: 2 άτομα

Οι προσληφθέντες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, οδός Ιπποτών-Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 85100 – ΡΟΔΟΣ, υπόψη Γραμματείας Πρωτοκόλλου, τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-65280 ή 22413-6528