Πριν 60 χρόνια όταν στην Κάλυμνο δεν υπήρχε Μικροβιολόγος.

900

Το αλιεύσαμε από το φύλλο της εφημερίδας ΡΟΔΙΑΚΗΣ της 2ας Απριλίου 1959 ,δηλαδή πριν 60 χρόνια.

Ο ανταποκριτής της εφημερίδας από Κάλυμνο Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμα:

ΟΙ ΚΑΛΥΜΝΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΘΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΩΝ
(Του ανταποκριτού).

Παρά το γεγονός ότι η Κάλυμνος κατοικείται υπό 17.000 κατοίκων εν τούτοις ουδείς μικροβιολόγος υπάρχει, με αποτέλεσμα μέγας αριθμός ασθενών να υποβάλεται εις ταξείδια και τούτο διά μίαν εξέτασιν αίματος. Προς τούτο λοιπόν οι Καλύμνιοι ερωτούν το Υπουργείον Υγιεινής και αναμένουν απάντησιν. Η Κάλυμνος πρέπει να παραμένη άνευ μικροβιολόγου; Και τί θα γίνουν τόσοι διαβητικοί οι οποίοι έχουν ανάγκην τακτικής εξετάσεως του αίματος; Έχουν άραγε όλοι την οικονομικήν ευχέριαν να ταξιδεύουν κάθε 15νθήμερον;
Και πώς θα δυνάμεθα να προλαμβάνομεν ένα κακόν ή και αυτό το μοιραίον όταν δεν υπάρχη μικροβιολόγος και εργαστήριον;
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ