Πρόσληψη Εκπαιδευτικού προσωπικού για πλήρωση 4 κενών οργανικών θέσεων στην ΑΕΝ Καλύμνου

1294

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  για την πλήρωση  εξήντα οκτώ (68) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Κύμης, Ιονίων Νήσων, Σύρου, Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου, Ύδρας και Καλύμνου,που υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης.

Για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού προβλέπεται η πρόσληψη Εκπαιδευτικού προσωπικού για πλήρωση 4 κενών οργανικών θέσεων

Συγκεκριμένα:

 ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (με τριετή θητεία)

Ναυτικών Μαθημάτων

Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με τριετή θητεία)

Ναυτικών Μαθημάτων

·Μία (1) θέση ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν.

Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων

·Μία (1) θέση ειδικότητας Αγγλικών

Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των παραρτημάτων της, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή από 24-05-2019 μέχρι και 24-06-2019 είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) με την ένδειξη επί του φακέλου «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ….……………», στη Γραμματεία της Σχολής στην οποία προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων