Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων θα
γίνονται δεκτές από 10-5-2019 έως και 31-5- 2019 και ώρες
από 10.00 π.μ έως 12.00μ.μ στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία « Παιδικός- Βρεφονηπιακός Σταθμός- Δήμου
Καλυμνίων- ΜΑΝΑ-Ιωάννα Καρπάθιου».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Aίτηση γονέα
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως του νηπίου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό
  ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναιεφικτό
  ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, που να έχει εκδοθεί εντός του
  τελευταίου τριμήνου (δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2019). 
  Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.
  Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2018 και των δύο μερών.
  Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μετά την 1η Απριλίου 2019
   
  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   
  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας, καθώς και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. Εάν η
  ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση. 
 2. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)
  για το οικονομικό έτος 2018 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018).
  Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι
  αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
 3. ΑΜΚΑ μητέρας και ΑΜΚΑ νηπίου/ ων για το /α οποίο/α υποβάλλεται η αίτηση
 4. E- mail
 5. Δικαιολογητικά απασχόλησης
  Α) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
  Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5)μηνών) και το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
  Β) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται: 
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
  Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε., I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του. 
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ. 
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
  Γ) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα,απαιτούνται:
 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
   
  Δ) Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
  (Ε.Π.Α.): 
  Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα
  αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό. 
 1. Δικαιολογητικά Ανεργίας
   
  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την
  ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και
 • Αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
  Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. και δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
   
  Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον
  Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 1. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία του παιδιού και τη σωματική του αρτιμέλεια καθώς και αν έχει πρόβλημα με αλλεργίες σε τρόφιμα ή φρούτα καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού για να διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει όλα τα απαιτούμενα για την ηλικία του εμβόλια.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Γαλουζής Ιωάννης – Δήμαρχος

Πληροφορίες : κα Φλώρου Μαρία
Τηλ. Επικοινωνίας: 2243028736


Κάλυμνος:
Αρ. Πρωτ.:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την
Επωνυμία Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός
Επώνυμο Δήμου Καλυμνίων «ΜΑΝΑ Ιωάννα
Όνομα Καρπάθιου »
Τόπος κατοικίας ……………………………………..
Τ.Κ …………………………………….
Τηλ. οικίας. ……………………………………..
Τηλ. Εργασίας ………………………………………
Κινητό τηλ.: …………………………. ………………………………………
………………………………………

……………………………………..
E-mail:
ΑΜΚΑ μητέρας:
ΑΜΚΑ νηπίου:

Κάλυμνος………………………
Ο/Η Αιτών /ούσα
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός