Πρώτο από το σύνολο των σχολείων που υπέβαλαν αίτηση,  επελέγη το Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου  στο πρόγραμμα κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης του έτους 2019 Erasmus ΚΑ1. 

Το πρόγραμμα φέρει τον  τίτλο «Happy school» και έχει ως στόχο, πέρα από την ευρωπαϊκού επιπέδου κατάρτιση των καθηγητών, τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του Νικηφορείου Γυμνασίου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός