22.680 ευρώ στο Δήμο Καλυμνίων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας αφαλατώσεων σε Τέλενδο -Ψέριμο και Σκάλια

859


Ποσό 2.400.000 ευρώ κατανέμεται σε νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Ειδικότερα, στην απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, αναφέρονται τα εξής:
“Αποφασίζουμε
1. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 2.400.000,00 €, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

2. Καθορίζουμε τα κριτήρια κατανομής του ανωτέρω χρηματικού ποσού βάσει του πραγματικού πληθυσμού κάθε Δήμου και της ονομαστικής δυναμικότητας των εγκατεστημένων σε κάθε δικαιούχο Δήμο μονάδων αφαλάτωσης.

3. Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για τις αφαλατώσεις που λειτουργούν σε Ψέριμο -Τέλενδο και Σκάλια δόνεται το ποσό των 22.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά το πίνακα με τα ποσά ανά Δήμο.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός