Κύρωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΙΓΑΙΟ TV» για μία εβδομάδα επέβαλε το ΕΣΡ

1618

Με την υπ’ αρίθμό 120/2019 απόφαση της  Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 26 Ιουλίου 2019 επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΑΙΟ TV» για 7 ημέρες. Συγκεκριμένα από την 00:01 ώρα της 23.9.2019 έως την 24:00 της 29.9.2019.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση διαπιστώθηκε ότι η εταιρία στερείτο διοικητικού συμβουλίου, αφού η θητεία του προηγούμενου έληξε την 30.6.2018 όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ (έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1788/27.3.2019) .Επίσης  από το πρακτικό της ΓΣ της 1.8.2018, το οποίο υπεβλήθη σε φωτοτυπία από την ελεγχόμενη εταιρεία, προκύπτει  ότι έχει γίνει αλλαγή στην μετοχική της σύνθεση, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί στο ΕΣΡ. Επίσης δεν έχει ανακοινωθεί στο ΓΕΜΗ η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου που έγινε την ίδια μέρα

Η παράλειψη της εγκαλουμένης να γνωστοποιήσει στο ΕΣΡ τα στοιχεία που αφορούν στην λειτουργία της, και ιδίως εκείνα που αφορούν στην μετοχική της σύνθεση και στην ταυτότητα των μετόχων της, συνιστά το διοικητικό αδίκημα που προβλέπεται από τους αναφερόμενους στο νομικό μέρος κανόνες. Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση, και δη εκείνη της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού επί μια εβδομάδα (κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό), κύρωση που κρίνεται, ανάλογη κυρίως προς την σοβαρότητα της παράβασης, αλλά και προς τις περιγραφείσες ως άνω ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το αδίκημα διεπράχθη.

Παραθέτουμε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα της απόφασης  με την επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός