Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ

909

 «Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου – Σχολή Πλοιάρχων προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2019-2020 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/58326/2019/02-08-2019 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ 4, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν».

. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέχρι τρείς (03) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Έναν (01) Μαθηματικό.

β) Έναν (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών, ο οποίος θα απασχοληθεί μόνο το χειμερινό εξάμηνο.

γ) Έναν (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει, ο οποίος θα απασχοληθεί μόνο το χειμερινό εξάμηνο.

δ) Έναν (01) Φυσικό.

ε) Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας.

Αντικείμενα διδασκαλίας: Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά το ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας όπως αυτό ορίζεται:

α) στον Κανονισμό Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.: 2231.2-13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ (Β΄ 2028),

β) στον Εσωτερικό Κανονισμό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.: 2231.2- 13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ (Β΄ 2240) και

γ) στα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/ Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 2231.2-9/42341/2019/07-6-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΑΔΑ: ΩΟ0Ζ4653ΠΩ-ΝΑ4).

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Η προκαλούμενη δαπάνη του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί ως προς την πληρωμή του υλοποιείται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όλη την προκήρυξη μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός