Στη διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια δυο απορριμματοφόρων οχημάτων προχωρά ο Δήμος Καλυμνίων.

1102

Με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια δυο απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα πρέσας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων» (Αρ. μελ. 15/2017), προϋπολογισμού 246.760,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ), για την οποία έχει δεσμευτεί ισόποση πίστωση, στον ΚΑ 20-7132.0015 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου.

Επίσης καθόρισε τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης.