Το ΕΣΡ ανακάλεσε την ποινή της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του ΑΙΓΑΙΟ TV επί μια εβδομάδα και την αντικατέστησε με πρόστιμο 15.000 ευρώ.

740

Με την υπ’ αριθμ. 120/2019 απόφασή του το ΕΣΡ επέβαλε στο ΑΙΓΑΙΟ TV τη διοικητική κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού επί μια εβδομάδα (κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό).

Η  κύρωση αυτή επιβλήθηκε για παράλειψη της Εταιρείας ««ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΕ»,  να γνωστοποιήσει στο ΕΣΡ τα στοιχεία που αφορούν στην λειτουργία της, και ιδίως εκείνα που αφορούν στην μετοχική της σύνθεση και στην ταυτότητα των μετόχων της, συνιστά το διοικητικό αδίκημα που προβλέπεται από τους αναφερόμενους στο νομικό μέρος κανόνες. 

 Κατά της απόφασης αυτής το ΑΙΓΑΙΟ TV υπέβαλε αίτηση θεραπείας η οποία συζητήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019

Σύμφωνα με την εισήγηση από τα στοιχεία που εξετάστηκαν  προκύπτει η εκ των υστέρων συμμόρφωση της αιτούσης προς τις προαναφερόμενες νόμιμες υποχρεώσεις της. Τούτο, βεβαίως, δεν αίρει ούτε την υπαιτιότητα, ούτε την ευθύνη της αιτούσης για το τελεσθέν αδίκημα, αποτελεί όμως οπωσδήποτε λόγο επιβολής σ’ αυτή επιεικέστερης διοικητικής ποινής, και δη εκείνης του προστίμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται μερικώς την αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία ««ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΕ», ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 120/2019 απόφασή της μερικώς, και δη κατά το μέρος αυτής που αφορά την επιβολή κύρωσης. Επιβάλλει στην αιτούσα (εγκαλουμένη) εταιρία ποινή προστίμου δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Η νέα απόφαση του ΕΣΡ δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός