Εκατοντάδες αιτήσεις κατατέθηκαν από υποψήφιους για μία θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή στα Νοσοκομεία της Χώρας.

Να θυμίσουμε ότι  η προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είχε ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών 15 μέρες μετά τη δημοσίευσή της, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι της 1ης Οκτωβρίου.

Στην προκήρυξη, που υπογράφεται από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων Υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες Υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

 Τα δικαιολογητικά που όφειλαν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

-Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

-Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

-Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμο

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) που συγκέντρωναν ανά περιοχή τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, έχουν κάνει το πρώτο ξεκαθάρισμα στις αιτήσεις και στη συνέχεια αυτές θα αποσταλούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί στο υπουργείο Υγείας, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή με βάση τα προσόντα που ζητούνται

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι με βάση την προκήρυξη, δεν προβλέπεται να γίνει ατομική συνέντευξη με τους υποψηφίους, αφού όπως αναφέρεται, η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την τελική επιλογή που θα κάνει στα πρόσωπα, θα αποστείλει στον Υπουργό Υγείας μία σύντομη λίστα με τους επικρατέστερους, ο οποίος και θα αποφασίσει.

 Για τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και νήσων προβλέπεται να καλυφθούν 20 θέσεις και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είναι 210