Εβδομάδα δημοτικών συμβουλίων η ερχόμενη στην Κάλυμνο.

773

Εβδομάδα  δημοτικών συμβουλίων η ερχόμενη στην Κάλυμνο, αφού εκδόθηκαν τρεις προσκλήσεις για αντίστοιχες συνεδριάσεις την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου και Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό συμβούλιο θα συνέλθει :

1.Τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 19.00  σε τακτική συνεδρίαση με 23 θέματα στο πινάκιο.

Ξεχωρίζουν τα θέματα:

Α. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Β. Σύσταση επιτροπής για τη βράβευση του διακεκριμένου Καλύμνιου Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Πέτρου Μαραγκού

Γ. Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου»

Δ. Απαγόρευση στάθμευσης στον κεντρικό εμπορικό δρόμο

Ε. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3Ν.3013/2002)

Στ. Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Καλυμνίων

Ζ. Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Καλυμνίων

2. Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στις  19:00 σε ειδική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Α. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2020

3. Την Τετάρτη 20 Νομεβρίου στις 19.00 σε τακτική συνεδρίαση με ένα μόνο θέμα:

Παρουσία του Καθηγητή Ευθυμίου Λέκκα θα συζητηθεί :

Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την εκπόνηση Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος από το ΕΚΠΑ με τίτλο: «Μείωση κατολισθητικής επικινδυνότητας σε περιοχές ιδιαίτερου γεωδυναμικού και σεισμοτεκτονικού καθεστώτος. Η Νήσος Κάλυμνος»
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός