Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση του δρόμου Βοθύνοι-Σπήλαιο Κεφάλας .

4534

Ο Δήμος Καλυμνίων προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΒΟΘΥΝΟΙ ΕΩΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ» με προϋπολογισμό 332.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

H προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός