Στην προμήθεια τριών καινούργιων μηχανημάτων έργου(εκσκαφέας-φορτωτής, καλαθοφόρο ανυψωτικό, αυτοκινούμενη μπετονιέρα) προχωρά ο Δήμος Καλυμνίων.

1138

Στην προμήθεια τριών καινούργιων μηχανημάτων έργου  προϋπολογισμου 323.392,00 € (με ΦΠΑ) προχωρά ο Δήμος Καλυμνίων.

Συγκεκριμένα τα μηχανήματα που θα προμηθευτεί είναι:

1.Ένας(1) λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων.

2. Ένα(1) καλαθοφόρο ανυψωτικό φορτηγό, για τις ανάγκες της υπηρεσίας του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και της Υπηρεσίας του Πρασίνου του Δήμου Καλυμνίων

3. Μία (1) αυτοκινούμενη μπετονιέρα για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων

Ήδη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων ενέκρινε ομόφωνα τους Όρους δημοπράτησης και τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου για τον Δήμο Καλυμνίων».

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ορίστηκαν
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός