Απαγόρευση συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Κάλυμνο.

1841

 Με Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική διάταξη που υπογράφει η Διευθύντρια Δασών Δωδ/σου Μπαλατσούκα Αικατερίνη με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 2020 απαγορεύεται στην Νήσο Κάλυμνο της Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου, η συλλογή και κοπή βλαστών, ανθών και καρπών όλων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, για λόγους προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων τους, που κινδυνεύουν από την υπερανάληψη, την υπερβόσκηση και την ξηρασία.

 Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 §4 και άρθρο 287 §22 του Ν.Δ. 86/1969 όπως ισχύουν, καθώς και με το άρθρο 28 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4042/12.

Τα παρανόμως συλλεχθέντα προϊόντα σε οποιαδήποτε φάση της συλλογής τους, μεταφοράς, πώλησης ή τυποποίησης κατάσχονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4138/2013.

Ομοίως κατάσχονται τα κάθε είδους εργαλεία και μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τους παραβάτες.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς ή τροποποιήσεώς της και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιοχής αρμοδιότητάς μας, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Να σημειώσουμε ότι παρόμοια απαγόρευση ίσχυε και κατά την περίοδο 2017-2019