Προκήρυξη Υποτροφιών από το “Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα- Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας”

2609

Προκήρυξη Υποτροφιών

Το Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας, προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.56 Ν.4182 |2013 {2] δύο υποτροφίες με ε π ι λ ο γ ή για το ακαδ.έτος 2019-2020 γιά μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό ,σε διακεκριμένες
πτυχιούχες Ελληνίδες τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι. της χώρας μας, χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο – Περιφέρεια Δωδεκανήσου.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500.οο ευρώ μηνιαίως και είναι διάρκειας {1} ε ν ό ς έτους.
Κριτήρια αξιολόγησης
Α. Βαθμολογία : – ‘’ άριστα’’ 50 μόρια

 • ‘’λίαν καλώς’’ 40 ‘’
  Β. Οικονομικο-κοινωνική κατάσταση
 1. Αξιολογείται το κατά κεφαλή ακαθάριστο η τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.
  Δεν λαμβάνονται υπ’όψη τα έγγαμα τέκνα ή τα εργαζόμενα τέκνα.
  -Εισόδημα έως 4.000,οο ευρώ ετησίως 25 μόρια
 • ‘’ 4.001,οο έως 5.000,οο ευρώ 20 ‘’
 • ‘’ 5.001,οο ‘’ 6.000,οο ‘’ 15 ‘’
 • ‘’ 6.001,οο ‘’ 7.000,οο ‘’ 10 ‘’
 • ‘’ 7.001,οο ‘’ 8.000,οο ‘’ 5 ‘’
 • ‘’ 8.001,οο και άνω ‘’ 0 ‘’
 1. Αξιολογείται η ακίνητη περιουσία της ιδίας και των γονέων
  -Ακίνητη περιουσία έως 50.000,οο ευρώ 25 μόρια
 • ‘’ ‘’ 50.001,οο έως 100.000,οο ‘’ 20 ‘’
 • ‘’ ‘’ 100.001,οο ‘’ 150.000,οο ‘’ 15 ‘’
 • ‘’ ‘’ 150.001,οο ‘’ 200.000,00 ‘’ 10 ‘’
 • ‘’ ‘’ 200.001,οο ‘’ 250.000,οο ‘’ 5 ‘’
 • ‘’ ‘’ 250.001,οο και άνω 0 ‘’
  Σε περίπτωση ισοψηφίας θα επιλεγούν οι έχουσες καταγωγή την Κάλυμνο-Δωδεκάνησο ή οι έχουσες την υψηλότερη βαθμολογία και μικρότερη οικονομική κατάσταση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
-Αίτηση υποψηφίας για συμμετοχή
-Φωτοτυπία ταυτότητας

 • Αντίγραφο πτυχίου σχολής Α.Ε.Ι. με βαθμολογία ‘’άριστα’’ ή ‘’λίαν καλώς ‘’
  -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  -Βεβαίωση επιτυχίας η αποδοχής της υποψήφιας στο τμήμα ή την σχολή για μεταπτυχιακές σπουδές .
  -Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και φόρου Ν.4223 |2013 { Ε.Ν.Φ.Ι.Α.]
  -Υπεύθυνη δήλωση της υποψηφίας ότι δεν έτυχε άλλης υποτροφίας το ίδιο χρονικό διάστημα ή για τον ίδιο σκοπό.
  -Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Οι φάκελλοι των υποψηφίων θα αποσταλούν εντός 45 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης την 25-02-2020 , στην οδό Υπ. Αλεξάνδρου Διάκου αρ. 30 Τ.Κ 15452 Αθήνα
Πληροφορίες τηλ. 210-6726095 κιν. 6934390282

Η Πρόεδρος
Λεμονιά Αλεξοπούλου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός