Παράταση ολοκλήρωσης του έργου ασφαλτοστρώσεων στην Κάλυμνο μέχρι 24 Μαΐου 2020.

732

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου που λήφθηκε κατά πλειοψηφία εγκρίνεται κατά 150 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 24 Μαίου 2020, χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στην ανάδοχο εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,  για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ».

Η απόφαση είναι σύμφωνη και με την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας ότι το αίτημα είναι δικαιολογημένο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική αναφορά του αναδόχου, καθώς λόγω της καθυστέρησης πληρωμής του 1ου λογαριασμού, ευρισκόμαστε ήδη στη χειμερινή περίοδο και οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Η δοθείσα παράταση είναι  χωρίς επιβολή ποινικών ρητρών, διότι κρίνεται ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που δεν οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή πρόοδος και ολοκλήρωση του έργου