Στη Δημοτική Αρχή το «μπαλάκι»για την πραγματοποίηση ή την ματαίωση λόγω κορωνοϊού της ΓΣ των μετόχων της ΑΝΕ Καλύμνου για εκλογή του νέου ΔΣ .

1096

Στη Δημοτική Αρχή που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο  πηγαίνει το «μπαλάκι» για την απόφαση της πραγματοποίησης ή της ματαίωσης λόγω κορωνοϊού της ΓΣ των μετόχων της ΑΝΕ Καλύμνου για εκλογή του νέου ΔΣ που είναι προγραμματισμένη μετά από αναβολή για την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 στις 6.00 το απόγευμα.

Να θυμίσουμε ότι προηγουμένως η  προγραμματισμένη για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.00 στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΑΝΕΚ είχε αναβληθεί.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ ήταν:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, κωδικοποίηση αυτού και τροποποίηση άρθρων σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., τον Ν. 4336/2015 και τον Ν. 4308/2014

Συγκεκριμένα οι  δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη που εκπροσωπούν μετοχές του Δήμου ζήτησαν την αναβολή της Συνέλευσης λόγω έκτακτης απουσία εκτός Καλύμνου του Δημάρχου Δημήτρη Διακομιχάλη.

Το αίτημα στηρίχθηκε στο άρθρο 141 του Ν.4548/2018 σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, μετά την αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου των μετόχων. Η ημερομηνία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες.

Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη ως νέα ημερομηνία που θα συνεχιστεί η Γενική Συνέλευση ορίστηκε η 18-3-2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00 μ.μ. με  τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Να σημειώσουμε ότι αρχικά η ΓΣ για την εκλογή του νέου ΔΣ είχε οριστεί για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019. Η ΓΣ αυτή ακυρώθηκε –ματαιώθηκε με απόφαση του τωρινού ΔΣ μετά από αίτημα του Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη με τη δικαιολογία ότι βρισκόταν σε εξέλιξη και δεν είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ανάθεσης των άγονων γραμμών.

 Μετά από μία ματαίωση και μία αναβολή της ΓΣ για την εκλογή του νέου ΔΣ με υπαιτιότητα της Δημοτικής Αρχής, μέλη της οποίας κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο, η απόφαση για την πραγματοποίηση ή την ματαίωση λόγω κορωνοϊού της ΓΣ των μετόχων της ΑΝΕ Καλύμνου για εκλογή του νέου ΔΣ την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 περνά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η υπόθεση πλέον εκφεύγει της αρμοδιότητας του ΔΣ.

Ουσιαστικά την απόφαση θα λάβει η Δημοτική Αρχή αφού μέλη της κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο ,ενώ αρκούν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Το kalymnos-news.gr απευθύνθηκε σε πρόσωπο που γνωρίζει τα της λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών ο οποίος μας κατέθεσε και σχετικό σημείωμα από τεχνική πλευράς με τα διαδικαστικά της ΓΣ που παραθέτουμε: 

Για την έκτακτη ΓΣ ΑΝΕΚ ΑΕ της 18/03/2020

1. Σχετικά με την διακοπτόμενη και αναβληθείσα έκτακτη ΓΣ της 28/02/2020 της εταιρείας, η οποία θα συνεχισθεί την 18/03/2020, με δύο θέματα ημερήσιας διαταξης:

1.1. Την εκλογή του νέου Δ.Σ. της εταιρείας, και

1.2. Την προσαρμογή και τροποποίηση του καταστατικού της σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΑΕ, δηλαδή τον ν.4548/2018.

Η ως άνω διαδικασία αναβολής, βασίστηκε στην παρ. 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, που λέει ότι : «Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής….»

2. Για το πρώτο θέμα, για την εκλογή του ΔΣ της εταιρείας, η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία είναι απλή, δηλαδή θα πρέπει να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 130 του ν.4548/2018, και η απαραίτητη πλειοψηφία θα πρέπει να είναι «Απλή» Πλειοψηφία – 50,00% επί των παρόντων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4548/2018, αφού και στο καταστατικό δεν αναφέρεται καμμιά αίρεση, η απόκλιση στα παραπάνω.

2.1. Για το δεύτερο θέμα, για την προσαρμογή και την τροποποίηση ολόκληρου του καταστατικού σύμφωνα με τον ν.4548/2018, η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία είναι απλή, δηλαδή θα πρέπει να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 130, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 και την παρ. 1 του άρθρου 183 του ν.4548/2018, και η απαραίτητη πλειοψηφία θα πρέπει να είναι «Απλή» Πλειοψηφία – 50,00% επί των παρόντων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4548/2018.

Εξαίρεση για το δεύτερο θέμα και εφόσον πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80/100 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας, και με «Ενισχυμένη »Πλειοψηφία – επί των παρόντων (2/3) 66,67%, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν.4548/2018.