Οι προσωρινοί Πίνακες κατάταξης για Δωδεκάνησα του διαγωνισμού για την πρόσληψη ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης.

1504

Αναρτήθηκαν το προσωρινά αποτελέσματα για 1.300 νέους υπαλλήλους στο πυροσβετικό σώμα με συμβάσεις ορισμένου χρόνο

Οι προσωρινοί πίνακες για Δωδεκάνησα.

Να σημειώσουμε ότι για την ΔΙ.ΠΥ.Ν ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ προβλέπονται συνολικά 60 θέσεις

36 Α΄Κατηγορίας και 24 Β΄Κατηγορίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πατήστε εδώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΟΙ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πατήστε εδώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΟΙ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1. Κατά των ανωτέρω αναρτημένων προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση, για εκείνα τα στοιχεία που εκτιμούν ότι δεν υπολογίστηκαν ορθά, στην Επιτροπή Ενστάσεων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ΄ της ανωτέρω (β) σχετικής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων και λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από αυτήν, δηλαδή από 25-04-2020 ημέρα Σάββατο και Ω:00.01΄ έως και 04-05-2020 ημέρα Δευτέρα και Ω:24.00΄.

2. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του Κορωνοϊου Covid-19, η υποβολή των ενστάσεων από τους υποψηφίους θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και εντός των ανωτέρω προθεσμιών, στις κάτωθι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ pdnotaig@psnet.gr

3. Το δικαίωμα υποβολής ένστασης από τους υποψηφίους ασκείται αυστηρά άπαξ. Παραπάνω της μίας ένστασης από τον ίδιο υποψήφιο ή προς μη αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες