Δύο επιδοτούμενες δράσεις για τους μελισσοκόμους(αγορά κυψελών-μετακινήσεις μελισσιών)

2179

Δύο επιδοτούμενες δράσεις για τους μελισσοκόμους:

1.Η μία αφορά επιδότηση αγοράς κυψελών αντικατάστασης για όλους τους μελισσοκόμους και

2. Η άλλη επιδότηση μετακινήσεων μελισσιών για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-μελισσοκόμους.

Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά.πληροφορίες στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου στο τηλέφωνο 22430 59059, Γιαννακόπουλος Αριστομένης – Κλήμης Σακελλάριος

Παραθέτουμε σχετικές πληροφορίες:

Επιδότηση κυψελών αντικατάστασης.

Σας ανακοινώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι, κάτοχοι τουλάχιστον 20 μελισσιών με μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ, που ενδιαφέρονται να αγοράσουν επιδοτούμενες κυψέλες αντικατάστασης (μονές κυψέλες) με το Εθνικό Πρόγραμμα 2020 –Δράση 3.1-Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, έχουν προθεσμία μέχρι τις 14 Μαΐου 2020 (ημέρα Πέμπτη) για να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου ( Υπόδειγμα 2 ). Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση ( Υπόδειγμα 3), μια φωτοτυπία του ισχύοντος μελισσοκομικού βιβλιαρίου που να περιλαμβάνει τη σελίδα με τα στοιχεία τους και εκείνη με την τελευταία θεώρηση, καθώς και μια φωτοτυπία ενός βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του μελισσοκόμου.
Όλα αυτά τα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς( απλό , συστημένο η courier) στην παρακάτω διεύθυνση :
Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου ,Ποταμοί Κάλυμνος ,ΤΚ 85200
είτε σκανάρονται και στέλλονται ηλεκτρονικά στο email : klimis1@gmail.com
Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, ως «κυψέλη αντικατάστασης» ορίζεται η καινούρια πλήρης κυψέλη η οποία αποτελείται σωρευτικά από:
α) μη μεταλλικά μέρη κυψέλης: εμβρυοθάλαμος τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων) από ξύλο ή κόντρα πλακέ με σταθερή ή κινητή βάση, καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας και τα αντίστοιχα πλαίσια,
β) μεταλλικά μέρη κυψέλης: συνδετήρες για το καπάκι και συνδετήρες για την κινητή βάση εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση
Ως «πλήρης κυψέλη» νοείται το σύνολο των μη μεταλλικών και μεταλλικών μερών της κυψέλης αντικατάστασης.
Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού τριάντα ευρώ (30,00€),
Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται σε 10% επί των κατεχομένων κυψελών.
Οι κυψέλες θα μπορούν να αγοράζονται και να εξοφλούνται μέχρι και τις 20 Μαΐου 2020 –δεκτά θα γίνονται τιμολόγια και αποδείξεις εξοφλήσεως αυτών με ημερομηνία εκδόσεως από 1η Αυγούστου 2019 έως και 20 Μαΐου 2020. Θα πρέπει οι κυψέλες να είναι μονές και πλήρεις –αυτό να αναγράφεται στο τιμολόγιο.
Υπενθυμίζουμε ότι για μεγάλα ποσά συναλλαγής άνω των €500 σε καθαρή αξία, τα τιμολόγια εξοφλούνται απαραίτητα με τραπεζική πράξη, το παραστατικό της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί οπωσδήποτε στο Κέντρο Μελισσοκομίας και να φέρει επίσης ημερομηνία έως και 20 Μαΐου 2020. Ακόμη και για συναλλαγές μικρότερες των €500, απαιτείται εξόφληση του τιμολογίου είτε με εξ αρχής έκδοση μηχανογραφημένου τιμολογίου με ένδειξη τοις μετρητοίς είτε με τη συνοδεία αυτού από απόδειξη εξόφλησης του προμηθευτή.
Για παραστατικά τα οποία αναγράφουν μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη, ότι έχουν εξοφληθεί, δεν απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης.
Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά κυψέλη, θα καθορισθεί αργότερα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι παραπάνω Δράσεις, όπως και όλο το Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας, καλύπτονται 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από τον ελληνικό προϋπολογισμό.

Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»,

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση κυψελών, από τον συνήθη μόνιμο τόπο εγκατάστασης – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα, καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων.
Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας και την παρακολούθηση – έλεγχο της ορθής υλοποίησης της δράσης, ορίζονται δύο περίοδοι μετακινήσεων των κυψελών, κατά τη διάρκεια εκάστου μελισσοκομικού έτους, ως εξής:
α) Φθινοπωρινή – Χειμερινή περίοδος μετακινήσεων: Αφορά μετακινήσεις οι οποίες δηλώνονται από 1η Αυγούστου έως 10η Σεπτεμβρίου κάθε μελισσοκομικού έτους και πραγματοποιούνται από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι και 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους.
β) Εαρινή – Θερινή περίοδος μετακινήσεων: Αφορά μετακινήσεις οι οποίες δηλώνονται από 1η Ιανουαρίου έως 10η Φεβρουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους και πραγματοποιούνται από την 11η Φεβρουαρίου μέχρι και την 20η Ιουνίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 18 Μαΐου 2020 (ημέρα Δευτέρα) για να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου ( Υπόδειγμα 2 ). Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση ( Υπόδειγμα 3), μια φωτοτυπία του ισχύοντος μελισσοκομικού βιβλιαρίου που να περιλαμβάνει τη σελίδα με τα στοιχεία τους και εκείνη με την τελευταία θεώρηση, καθώς και μια φωτοτυπία ενός βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του μελισσοκόμου.
Δικαιούχοι της δράσης είναι:
α) φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες»
αα) «επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €,
ββ) «επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/ και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση,
γγ) συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €,
Η υλοποίηση της δράσης εκ μέρους των δικαιούχων της παραγράφου 1, προϋποθέτει ότι μετακινούν κατά τη διάρκεια εκάστου μελισσοκομικού έτους τουλάχιστον το 40% των κατεχομένων κυψελών που δηλώνουν, σε μία μετακίνηση ή περισσότερες, με τη χρήση:
α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή/και
β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
γ) πλοίων ή ιδιωτικών σκαφών,
σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα.
Οι παραπάνω Δράσεις, όπως και όλο το Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας, καλύπτονται 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από τον ελληνικό προϋπολογισμό.