Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η ειδική προσφυγή της Μόνιμης Επιτροπής Καλύμνου του ΤΕΕ κατά της απόφασης για την κοπή των δύο ευκαλύπτων στις Μυρτιές.

1431

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η ειδική προσφυγή της Μόνιμης Επιτροπής Καλύμνου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που περιήλθε στην Υπηρεσία στις 19 Μαΐου 2020  και στρεφόταν κατά της απόφασης με αριθμό 12/2020 της Επιτροπής Ποιότητας ζωής Δήμου Καλυμνίων για την κοπή των δύο ευκαλύπτων στην περιοχή των Μυρτιών.

Να θυμίσουμε ότι με την απόφαση 12/2020 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποδέχθηκε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία ως έχει την Α.Π 277-7285/10-04-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρει πως προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ορατότητα για την χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσής πρέπει να πραγματοποιηθούν κατασκευαστικές μικροεπεμβάσεις (η κοπή αριστερά των 2 πρώτων ευκαλύπτων και η κοπή δεξιά δύο μικρών δέντρων που βρίσκονται εντός του δημοτικού παρτεριού-παιδική χαρά).

Η 8σέλιδη απόφασης απόρριψης της ειδικής προσφυγής ως απαράδεκτης, στηρίζεται στο ότι υπό κρίση προσφυγή δεν θεμελιώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του έννομου συμφέροντος της Προσφεύγουσας Επιτροπής και της εκτελεστότητας της προσβαλλόμενης πράξης και ως εκ τούτου παρέλκει κάθε περαιτέρω έρευνα των ισχυρισμών που προβάλλει η προσφεύγουσα Μόνιμη Επιτροπή Καλύμνου ΤΕΕ.

Κατά της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η Μόνιμη Επιτροπή Καλύμνου μπορεί να προσφύγει στη Ειδική Επιτροπή εντός ενός μηνός σύμφωνα τάξεις του άρθρου 131 του ν 4555/2018 και του άρθρου 151 του ν 3463/2006.

Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει απορριφθεί παρόμοια προσφυγή Κατοίκων Καλύμνου για το ίδιο θέμα

Παραθέτουμε απόσπασμα της απορριπτικής απόφασης
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός