Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την χορήγηση ενισχύσεων στους Αλιείς .

1314

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 30-6-2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 με σκοπό την στήριξή τους κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελ- ματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία και οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού κατά το έτος 2020.

2. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι αλιείς πλοιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών τα σκάφη των οποίων φέρουν τα εργαλεία «τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα)» ή/και «γρι-γρι».

Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που κατέχει.

2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), ανά κατηγορία ολικού μήκους ανά κατηγορία ολικού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ορίζεται ως ακολούθως:

α) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 800 ευρώ ανά σκάφος.

β) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο Τεύχος B’ 2648/30.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26475 γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 1.200 ευρώ ανά σκάφος.

γ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 3.500 ευρώ ανά σκάφος.

δ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 4.000 ευρώ ανά σκάφος.

3. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα, δεν μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 και 5 του Καν. 717/2014, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιερ γειών σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών,δεν δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 και 5, να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα του Κανονισμού 717/2014 (27.270.000 €).

Χρηματοδότηση

1.Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 239090/002 «Οικονομικές ενισχύσεις
γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς
λογαριασμούς» (Ε.Φ 1029- 501/0000000) του τακτικού
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2020 με δικαιούχο τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.

2.Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 15.248.700 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης.

Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων στον το-
μέα της Αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παραθέτουμε το δτ του Αλιετικού Συλλόγου Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός